โปรแกรม 2 คืน 1 คืน เที่ยวเขื่อน + นอนแพ

พฤษภาคม - ตุลาคม
จำนวนลูกค้า แพสายชล แพคีรีวาริน แพภูตะวัน
4 - 7 ท่าน 5,999 7,499 6,399
8 - 12 ท่าน 5,799 7,299 6,199
13 - 17 ท่าน 5,599 7,099 5,999
18 ท่านขึ้นไป 5,399 6,899 5,799
พฤศจิกายน - เมษายน
จำนวนลูกค้า แพสายชล แพคีรีวาริน แพภูตะวัน
4 - 7 ท่าน 6,899 7,699 7,299
8 - 12 ท่าน 6,699 7,499 7,099
13 - 17 ท่าน 6,499 7,299 6,899
18 ท่านขึ้นไป 6,299 7,099 6,699

โปรแกรมกิจกรรม

วันแรก

 • ทีมงานรอรับลูกค้าที่บ้านเชี่ยวหลานเวลา 11.00 น. ล่องเรือหางชมกุ้ยหลินเมืองไทย หรือ เขาสามเกลอ
 • รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1 )
 • เดินป่าชมธรรมชาติ นั่งแพชมถ้ำปะกะรัง
 • กิจกรรมแล้วแต่ทางแพจัดให้
 • รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 2 )

วันที่สอง

 • ล่องเรือชมหมอกยามเช้า
 • รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)
 • เก็บสัมภาระ เดินทางสู่เขาสกบูติคแคมป์
 • แวะถ่ายรูปสันเขื่อนรัชชประภา
 • รับประทานอาหารอาหารบนเขาสกบูติคแคมป์ (มื้อที่ 4 )
 • แนั่งเรือแคนูในแม่น้ำคลองสก
 • รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 5)

วันที่สาม

 • รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6)
 • พักผ่อนเดินชมทิวทัศน์รอบๆ

หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

*** สงวนสิทธิ์ เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทย ***

Image 4 Image 4 Image 5 Image 6 Image 8 Image 9 Image 10 Image 7 Image 3 Image 3 Image 3 Image 3