img
โปรแกรม 3 วัน 2 คืน นอนแพ นอนเขา (เลือกแพ)

  แพเพลินไพร
  ชมกุ้ยหลินเมืองไทย เดินป่าชมถ้ำปะการัง ล่องแพไม้ไผ่
  รหัส K401 เริ่มต้น 5,799 บาท  แพไพรวัลย์
  ชมกุ้ยหลินเมืองไทย เดินป่าชมถ้ำปะการัง ล่องแพไม้ไผ่
  รหัส K404 เริ่มต้น 5,999 บาท  แพนางไพร
  ชมกุ้ยหลินเมืองไทย เดินป่าชมถ้ำปะการัง ล่องแพไม้ไผ่
  รหัส K407 เริ่มต้น 5,799 บาท  แพภูผาวารี
  ชมกุ้ยหลินเมืองไทย ชมน้ำตกบางหอย
  รหัส K410 เริ่มต้น 6,499 บาท  แพโตนเตย
  ชมกุ้ยหลินเมืองไทย เดินป่าชมถ้ำปะการัง ล่องแพไม้ไผ่
  รหัส K402 เริ่มต้น 5,799 บาท  แพคลองคะ
  ชมกุ้ยหลินเมืองไทย เดินป่าชมถ้ำปะการัง ล่องแพไม้ไผ่
  รหัส K405 เริ่มต้น 5,799 บาท  แพพันวารีย์
  ชมกุ้ยหลินเมืองไทย Ha-Long-Bay ลอยกระทงศักดิ์สิทธิ์
  รหัส K408 เริ่มต้น 8,900 บาท  แพสมายเลย์
  ชมกุ้ยหลินเมืองไทย เดินป่าชมถ้ำปะการัง ล่องแพไม้ไผ่
  รหัส K411 เริ่มต้น 5,999 บาท  แพไกรสร
  ชมกุ้ยหลินเมืองไทย เดินป่าชมถ้ำปะการัง ล่องแพไม้ไผ่
  รหัส K403 เริ่มต้น 5,799 บาท  แพคีรีวาริน
  ชมกุ้ยหลินเมืองไทย ชมน้ำตกบางหอย
  รหัส K406 เริ่มต้น 7,599 บาท  แพภูตะวัน
  ชมกุ้ยหลินเมืองไทย ชมน้ำตกบางหอย
  รหัส K409 เริ่มต้น 6,499 บาท  แพสายชล
  ชมกุ้ยหลินเมืองไทย เดินป่าชมถ้ำปะการัง ล่องแพไม้ไผ่
  รหัส K412 เริ่มต้น 5,999 บาท